среда, 16 января 2013 г.

Ятлав: "Тасланган межигит..."


***
Сен бос болып калдын, ногай межигит,
Кашып кетти сеннен халк, кетти кыдырып,
Ога сеннен баарак тойлар, маьшинлер
Сен эндиги ойлап тур: «Олар кайзаман келер?»....


Кетти сеннен ногай халк, кетти урсысып,
Кетти сеннен баска халктан да коркып,
Халкымызда бу карын - атеизм заманлык,
Кырды бизди кызыл орыс эм буддалы да калмык…

Оьсти боз сенин ишинде, ногай межигит,
Биревгеде керек тувыл сен бу заман, терезен де бузык,
Калганма экен сав халкта сама эш бир йигит
"Мен мусулман!" деп айтып, сени яшавга кайтарып…

Уллы ат берип, «Алладынъ уьйи» деп айтылган,
Биринши межигит бу элде Берке хан заманда салынган,
Тек бизим халкымыз бу заман Аллады да муткан,
Ногай межигит бос калып, бузылып тасланган.

Болаяк ногайым, кайтып кел Алладынъ уьйине
Бир Кудайды сен мактап, сакланып, тек Ога намаз кыл,
Бузылган курылысты сен кайтар алдынгы кебине,
Эм солай межигитти алдынгыдай этип сен толтыр.

Абдул-Алим Хаджи-НиязСуьреттеги межигит, ол Эркин-Юрт авылда бек уьйкен эм ыспайы межигити. Оны бир бизим кардашымыз салган, Алла ога разы болсын. Тек бу заман ол межигит бек осал туры. Аьдемлер юрмейди онда, неге десен кыста онынъ ишинде бек сувык болады, газды япканлар, акшасын тоьлемей.

Не ушын ол ондай болып калган? Оны аьдемлер таслаганлар, халк карамайды оны. Алдын ол межигит кеште отлары янып бек ыспайы болып турган, авылдынъ сав якларыннанъ да коьринип. Эндиги не болыпты халкка? Не ушын сиз карамайсынъыз межигитинъизти?

СубханаЛла, коьп ногай авылларда сама бир межигити йок, салмага да акша тавалмайдылар ондагы мусулманлар. Сизге Алла кайдай уьйкен эм ыспайы межигит берген? Сиз оны сакламага керексиз, авылдынъ юрегиндей этип!

Анас асхаб, Алла ога разы болсын, айтувыман, Пайхамбар, , айткан: «Мага коьрсетилген меним уьмметиме берилек саваплар, эм олардынъ арасында атте межигиттин ишиннен бир коканайды алып шыгарган ушын савабы да бар эди!» Шушы хадисты Абу Давуд эм ат-Тирмизи имамлар йибергенлер, эм Ибн Хузейма оны «сахих» деп айткан.

Йа Алла, а сиз неге кусатып тасладыныз Алладын уьйин? Кайтарынъыз кебине оны, ногайлар, оьзинизте кайтынъыз динге эм бу межигитти толтырынъыз!

Ногайлар Ислам динде

Комментариев нет:

Отправить комментарий