вторник, 6 ноября 2012 г.

Видео-Куран || "Фатиха" суьреси

Куран-окувшы: Фарис Аббад. "Фатиха" суьрединъ манесинънин коьшируьви:

Сыйлы, Рахимлы Алладынъ аты ман! Аллага мактав болсын, савлай дуныялардынъ Яратувшысына, Сыйлы, Рахимлы, Кыямет куьннинъ Патшасына. Биз Сага ибаьдет кыламыз эм Сеннен ярдам тилеймиз. Бизди туьз йолынъ ман юргист! Оьзинъ ярлыкаган йолынъ ман. Каарга ушыраганлар ман адасканлардынъ йолыннан эрек этип! Аьмин!


Комментариев нет:

Отправить комментарий