четверг, 29 ноября 2012 г.

ЯТЛАВ: "Кайт динге, Ногайым!"* * *
Ногай халкым, меним ногайым,
Мени тынъла, бир зат айтайым:
Диннен тайыпсын, каьпирлерге кусап,
Шайтан куьлип туры, сага карап.
Тынъла мени, халкым - ногайым,
Айтып болган заман айтып калайым:
Кой сен ол арам амал кылувды -
Зина этуьв, тартув, ишкиди.


Сен кайт бизим Кудай Аллага,
Тек бир Ога кылып тур ибаьдет,
Ынанма аьйлеши хатынларга,
Неге десен, шариат бизим тек бир аьдет.


Болаяк кыдырганын, ногайым,
Динге кайтайык, сени тилейим.
Куран окып, оныман яшайык,
Дурыс йолдан адасып таймайык.


Солай, халкым, динде йыналып,
Алла та’аля данъ дуа тилейик –
Берсин бизге шынты наьсиплик,
Элде, тилде, динде де бирлик!


Абдул-Алим Хаджи-Нияз

Комментариев нет:

Отправить комментарий