четверг, 23 августа 2012 г.

Ногайларга айткым келеди!

Ногайларга айткым келеди - не этпеге сиз айтканынызды этпейсиз? Сиз айтасынъыз: "Элде, тилде, динде -бирлик!" деп.
Тек сизинъ элинъиз бир тувыл, эмете сизин яшайтаган еринизде сизде азатлык йок.

Сизин тилинъизде бирлик йок. Неге десенде, ногайлардын яртысы ногайша соьйлемейди. Ога косып орыслар мектеплердеде ногай тилдинъ дерислерин явуда.

Сизин дининизде бирлик йок. Коьбинши халк диннен тувра оьйласыда келмейди. Дагестанда бир тарикатка киргизедилер ондагы суфийлер, олардынъ эпендиге ногайлар ибадат кылсынлар деп. Бир кишкей азы халктын таза динге тартылады, калган халк олардыда коймайды, олардан тувра не депте айтадылар.

Кая бирлик? Кайда кетти куьшимиз? Нете бизди олай туьсуьрдилер?

Умар асхаб, Алла разы болсын оныман, айткан: "Бизди Алла Ислам динимен коьтерди. Эндиги биз сол диннен куры, аьр бир затпан котерилек болсак, бизди Алла куьшли туьсирер!"...

Биз сизге айтамыз, кайтайык динге, халкымыз, болаяк дуниядынъ атыннан йувырув! Ислам - бир дин, динде бирлик этейик, сонъ бари затта келер, Алла буйуртса! 

Неге десен бизим халк азайган, эм бизим яшавымыз солих яшав тувыл, ондай яшав бизим куьшимисти аькетти. Оны куры дин Ислам кайтарар!

Абдул-Алим Максуд - "Ногайлар Ислам дине"

Комментариев нет:

Отправить комментарий